United Press Club of India

Samir Kumar Singh
Secretary General
19-Madhusudan Nagar, Sachibalya Marga,Unit-4 Bhubaneswar 751001
Mobile : +91 9437881001
E-Mail : samirodisha@gmail.com

JAWAHAR JAIRATH
NATIONAL PRESIDENT
B-1,102,LAJPAT NAGAR,NEW DELHI-11002
Mobile : +91 9818043325
E-Mail : unitedpressindia@hotmail.com

DR.O.P.YADAV,EDITOR-DD NEWS,DELHI
CHIEF ADVISOR
NATIONAL PRESIDENT B-1,102,LAJPAT NAGAR,NEW DELHI-11002
Mobile : +91 9891183489
E-Mail : unitedpressindia@hotmail.com